Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe trên thế giới và ứng dụng cho Việt Nam

  • Mã bài báo : Ban_luan 1
  • Ngày xuất bản : 27/03/2020
  • Số trang : 7-11
  • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hường
  • Lượt xem : ( 701 )

Danh sách tác giả (*)

  • Nguyễn Ngọc Hường 1 - Đại học South Carolina, Hoa Kỳ
  • Chủ đề : Công tác xã hội
  • Loại bài báo : Bài luận
  • Chuyên nghành : Xã hội học

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác