Đánh giá mức nhiễm vi sinh vật của nước đá dùng liền tại ba quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội năm 2018

 • Mã bài báo : SKPT_19_020
 • Ngày xuất bản : 31/12/2019
 • Số trang : 23-31
 • Tác giả : Nguyễn Phương Thoa
 • Lượt xem : ( 29 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Phương Thoa 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Thị Huyền Trang 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Đỗ Thị Tuyết Chinh 2 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Đặng Thế Hưng 3 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Dương Hồng Quân 4 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Đánh giá mức nhiễm vi sinh vật của nước đá dùng liền tại ba quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm theo quy định QCVN 10:2011/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền) thông qua xác định năm chỉ số vi sinh vật.

Phương pháp nghiên cứu: Xét nghiệm phát hiện định lượng 5 chỉ số vi sinh vật trong mẫu nước đá dùng liền được thu thập từ 28 cơ sở sản xuất tại ba quận: Cầu Giấy (8 cơ sở), Nam Từ Liêm (10 cơ sở) và Bắc Từ Liêm (10 cơ sở) theo QCVN 10:2011/BYT bằng phương pháp màng lọc.

Kết quả: Đã xác định có 27/28 mẫu nước đá dùng liền thu nhận từ cơ sở sản xuất tại quận Cầu Giầy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm có phát hiện nhiễm các chỉ số vi sinh vật lần lượt là P. aeruginosa 23/28 mẫu, Coliform tổng số 22/28 mẫu, S. feacal 12/28 mẫu, E. coli 5/28 mẫu và Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit 0/28 mẫu. Hơn thế nữa, tỉ lệ mẫu nước đá dùng liền nhiễm E. coli, P. aeruginosaS. feacal thu thập từ cơ sở sản xuất tại quận Bắc Từ Liêm cao hơn nhiều so với mẫu nước đá dùng liền thu thập từ cơ sở sản xuất tại hai quận còn lại.

Kết luận: Tỉ lệ mẫu nước đá dùng liền thu thập từ cơ sở sản xuất tại ba quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm có phát hiện nhiễm các chỉ số vi sinh vật theo quy định QCVN 10:2011/BYT ở mức cao. Do vậy, rất cần các biện pháp can thiệp phù hợp để giảm chỉ số nhiễm vi sinh vật đối với nước đá dùng liền giúp nâng cao chất lượng sức khỏe cuộc sống dân cư trên địa bàn ba quận này của Thành phố Hà Nội.

 • Chủ đề : Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Phương Thoa
 • Email : npt1@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác