Mối liên quan giữa trình độ học vấn và tình trạng kinh tế với tuân thủ điều trị ARV ở bệnh nhân HIV/AIDS tại các nước thu nhập trung bình: Phân tích gộp

 • Mã bài báo : SKPT_20_009
 • Ngày xuất bản : 28/06/2020
 • Số trang : 78-87
 • Tác giả : Nguyễn Thùy Linh
 • Lượt xem : ( 33 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Thùy Linh 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Bùi Thị Tú Quyên 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Phân tích gộp được tiến hành nhằm phân tích mối liên quan giữa tình trạng kinh tế-xã hội (trình độ học vấn và tình trạng kinh tế) với tuân thủ điều trị ARV ở BN (BN) HIV tại các nước đang phát triển.

Phương pháp: Nghiên cứu đã tiến hành tìm kiếm và trích xuất các tài liệu thiết kế nghiên cứu dịch tễ học đề cập đến các yếu tố trình độ học vấn và sự nghèo đói lên biến số đầu ra chính là tuân thủ điều trị ARV giai đoạn 2009 – 2019.

Kết quả: Tổng số có 44 nghiên cứu được đưa vào trích xuất thông tin. Tỷ lệ tuân thủ điều trị ARV của BN HIV ở các nước đang phát triển là 67,9% (CI95%: 63,0%-72,8%). Những đối tượng hoàn thành bậc học từ trung học cơ sở trở lên (OR = 1,53; 95%CI: 1,41 – 1,68) và tình trạng kinh tế hộ gia đình trên mức nghèo (OR = 1,25; 95%CI: 1,15 – 1,36) cũng tuân thủ điều trị ARV tốt hơn.

Kết luận và khuyến nghị: Cần chú trọng hơn trong việc hỗ trợ với các BN có trình độ học vấn dưới trung học cơ sở và/hoặc có điều kiện kinh tế ở mức nghèo để tăng cường tuân thủ điều trị ARV ở nhóm BN HIV/AIDS

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0101SKPT20-009
 • Chủ đề : Công cụ nghiên cứu
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Thùy Linh
 • Email : ntl@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác