Sự thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế về rối loạn tự kỷ ở trẻ sau một năm can thiệp tại hai tỉnh Hòa Bình và Thái Bình

 • Mã bài báo : SKPT_20_017
 • Ngày xuất bản : 28/06/2020
 • Số trang : 98-106
 • Tác giả : Hứa Thanh Thủy
 • Lượt xem : ( 29 )

Danh sách tác giả (*)

 • Hứa Thanh Thủy 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Thái Quỳnh Chi 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Thị Nga 2 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Đinh Thu Hà 3 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Thị Hương Giang 4 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Thanh Hương - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế (NVYT) về rối loạn tự kỷ (RLTK) ở trẻ sau một năm triển khai chương trình truyền thông về RLTK ở trẻ em tại cộng đồng (từ tháng 1/2018 đến tháng 1/2019) tại hai tỉnh Hòa Bình và Thái Bình.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu can thiệp so sánh trước sau không có nhóm chứng, với cỡ mẫu 300 và 295 NVYT ở ba tuyến (xã, huyện và tỉnh) tương ứng với thời điểm trước can thiệp (TCT) và sau can thiệp (SCT) được lựa chọn bằng phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn.

Kết quả: Về kiến thức, trong tổng số 14 câu hỏi, 13 câu có tỷ lệ trả lời đúng SCT cao hơn TCT (OR từ 1,17 - 4,73), trong đó sự thay đổi có ý nghĩa thống kê ở 5 câu về dấu hiệu cờ đỏ và 3 câu về sai lầm trong điều trị RLTK. Với 5 câu hỏi (tổng là 25 điểm) đánh giá thái độ, điểm trung vị SCT là 17, cao hơn 1 điểm so với TCT (p<0,05). Không có sự thay đổi có ý nghĩa thống kê về thực hành khi nghi ngở trẻ mắc RLTK của NVYT trước và sau can thiệp  (p>0,05).

Kết luận: Chương trình can thiệp giúp nâng cao kiến thức và thái độ của NVYT về RLTK ở trẻ. Cần tiếp tục duy trì chương trình để thấy được sự thay đổi về thực hành của NVYT.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0101SKPT20-017
 • Chủ đề : Truyền thông Giáo dục sức khỏe
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Hứa Thanh Thủy
 • Email : htt@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác