Thực trạng thu chi tài chính và một số thuận lợi khó khăn của bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2018

 • Mã bài báo : SKPT_19_029
 • Ngày xuất bản : 30/09/2019
 • Số trang : 79-93
 • Tác giả : Trịnh Đăng Anh
 • Lượt xem : ( 114 )

Danh sách tác giả (*)

 • Trịnh Đăng Anh 1 - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk
 • Nguyễn Quỳnh Anh 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng hoạt động thu chi tài chính và một số thuận lợi khó khăn tại bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2018.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả có kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng (hồi cứu số liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính của bệnh viện) và phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu ban giám đốc và trưởng các phòng chức năng).

Kết quả: Tổng thu của bệnh viện có xu hướng tăng (tăng 1.335,5 triệu đồng, 4.318,1 triệu đồng trong hai năm 2017, 2018 so với năm 2016), trong đó thu sự nghiệp chiếm khoảng 70-80% tổng nguồn thu mỗi năm. Nguồn thu từ viện phí và BHYT chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu sự nghiệp của bệnh viện, chiếm khoảng 97-99%. Tổng chi của bệnh viện có xu hướng giảm (giảm 5.119,1 triệu đồng và 1.689,6 triệu đồng trong năm 2017, 2018 so với năm 2016) và chi thường xuyên là nhóm chi chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm hơn 90%. Nhóm chi thanh toán cá nhân và chi chuyên môn nghiệp vụ là hai nhóm chi chính trong chi thường xuyên tại bệnh viện. Chênh lệch thu chi của bệnh viện lần lượt là 1.387,2 triệu đồng, 7.841,9 triệu đồng và 7.394,8 triệu đồng tương ứng cho các năm 2016-2018. Những yếu tố thuận lợi trong hoạt động thu chi tài chính của bệnh viện bao gồm quy định về tự chủ bệnh viện, hoàn thiện các quy định, quy chế chi tiêu tài chính tại bệnh viện, sự quản lý, lãnh đạo của bệnh viện. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng gặp một số khó khăn như việc cân đối các nguồn thu chi của bệnh viện, thiếu các văn bản hướng dẫn chi tiết, đồng bộ trong quản lý tài chính bệnh viện, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nói chung và kế toán nói riêng còn chưa tốt và nhân lực còn thiếu về cả số lượng và chất lượng.

Kết luận: Giai đoạn 2016 – 2018, tổng thu của bệnh viện có xu hướng tăng, tổng chi của bệnh viện có xu hướng giảm, dẫn đến chênh lệch thu chi của bệnh viện có xu hướng tăng qua các năm, tuy nhiên, tổng số tiền trích lập quỹ của bệnh viện có xu hướng giảm, đặc biệt trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ tiền thưởng/tiền lương tăng thêm do phải dành tỷ trọng lớn để trích lập quỹ cải cách tiền lương...

 • Chủ đề : Kinh tế y tế
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Quỳnh Anh
 • Email : nqa@huph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác