Thực trạng tuân thủ rửa tay thường quy của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại bốn khoa lâm sàng, Bệnh viện Bà Rịa năm 2019

 • Mã bài báo : SKPT_19_042
 • Ngày xuất bản : 31/12/2019
 • Số trang : 66-75
 • Tác giả : Lê Thị Khánh Quy
 • Lượt xem : ( 105 )

Danh sách tác giả (*)

 • Lê Thị Khánh Quy 1 - Bệnh viện Bà Rịa
 • Lê Thị Thanh Hương 1 - Trường Đại học Y tế công cộng
 • Nguyễn Thanh Hà 2 - Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế

Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng tuân thủ rửa tay thường quy (RTTQ) và một số yếu tố liên quan tới tuân thủ RTTQ của điều dưỡng tại 4 khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi của Bệnh viện Bà Rịa, Vũng Tàu năm 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế mô tả cắt ngang có phân tích. Tổng số có 268 lượt quan sát RTTQ của điều dưỡng được thực hiện thông qua bảng kiểm quan sát. Kiểm định khi bình phương, tỉ suất chênh với 95% được áp dụng trong phân tích số liệu, với mức ý nghĩa p<0,05.

Kết quả:  Tổng số có 268 cơ hội cần rửa tay được quan sát, trong đó tỉ lệ có thực hiện rửa tay là 86,6%. Tỉ lệ tuân thủ RTTQ ở điều dưỡng là 36,9% (tính trên cơ hội được quan sát), trong đó cơ hội được tuân thủ nhiều nhất là “Sau khi tiếp xúc với người bệnh” (50%), tiếp theo là cơ hội “Trước khi làm thủ thuật vô khuẩn” (45,7%), tỉ lệ tuân thủ RTTQ thấp nhất là cơ hội “sau khi tiếp xúc với máu và dịch của bệnh nhân” (33,1%). Một số yếu tố có xu hướng liên quan đến việc tăng tuân thủ RTTQ của điều dưỡng gồm ca làm việc buổi sáng, rửa tay bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn. Các điều dưỡng tại khoa Nội có xu hướng tuân thủ RTTQ cao hơn so với các khoa còn lại.

Kết luận: Cần tìm hiểu thực trạng tuân thủ RTTQ trên quy mô toàn bệnh viện, chú trọng giám sát tuân thủ RTTQ ở các khoa trong đó có Khoa Nhi, các ca làm việc, đặc biệt là ca chiều để tăng tỉ lệ tuân thủ RTTQ của điều dưỡng.

 • Chủ đề : Quản lý bệnh viện
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Lê Thị Thanh Hương
 • Email :
 • Địa chỉ : Trường Đại học Y tế công cộng

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác