Vai trò công tác xã hội trong bệnh viện tại Úc

 • Mã bài báo : SKPT_19_050
 • Ngày xuất bản : 24/03/2020
 • Số trang : 118-124
 • Tác giả : Nguyễn Đức Hữu
 • Lượt xem : ( 155 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyễn Đức Hữu 1 - Trường Đại học Công đoàn

Mục tiêu: Mô tả tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện, hoạt động thực hành của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ cho hệ thống bệnh viện tại Úc.

Phương pháp nghiên cứu: Tổng quan tài liệu từ các nghiên cứu của Hiệp hội công tác xã hội Úc về hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện (AASW) với 13 tài liệu được tác giả trích dẫn

Kết quả nghiên cứu: Tại Úc, công tác xã hội trong bệnh viện có vai trò bảo vệ quyền được chăm sóc sức khỏe của người bệnh thông qua việc tư vấn các vấn đề xã hội có liên quan cho người bệnh và gia đình của họ trong quá trình điều trị; tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở tìm hiểu và phân tích các yếu tố xã hội có ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh; kết nối các dịch vụ hỗ trợ cho từng người bệnh; nghiên cứu cung cấp bằng chứng từ thực tế hoạt động để đề xuất chính sách; hỗ trợ giải tỏa tâm lý cho người bệnh, người nhà và nhân viên y tế…

Kết luận: Tại Úc, nhân viên CTXH bệnh viện cung cấp dịch vụ trực tiếp nhằm giảm thiểu tác động của bệnh tật trong quá trình nhập viện. Theo đó, nghề công tác xã hội được coi như một dịch vụ thiết yếu và liên tục trong chuỗi dịch vụ mà hệ thống bệnh viện cung cấp.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0101SKPT19-050
 • Chủ đề : Công tác xã hội
 • Loại bài báo : Tổng quan
 • Chuyên nghành : Xã hội học

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Nguyễn Đức Hữu
 • Email : huund@dhcd.edu.vn
 • Địa chỉ : Trường Đại học Công đoàn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác