Bài báo với từ khóa

Khám phá các yếu tố tinh thần hỗ trợ quá trình phục hồi của người bệnh từ thực tiễn Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 01-2020: SKPT_19_072.

Nhu cầu đào tạo cử nhân kỹ thuật phục hồi chức năng tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 30/08/2019; Tập 03, Số 02-2019 : SKPT_19_016

Nhà tài trợ và đối tác