Tập 04, Số 03-2020

Thực trạng kiệt sức nghề nghiệp ở bác sỹ tại bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và một số yếu tố ảnh hưởng năm 2019
Nguyễn Trần Ngọc Diễm, Hoàng Khánh Chi,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_027

Động lực làm việc của điều dưỡng lâm sàng và một số yếu tố ảnh hưởng tại Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
Phạm Quỳnh Anh, Lê Minh Tuấn, Phùng Thanh Hùng, Phạm Thị Huyền Chang,

Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 04, Số 03-2020: SKPT_20_028.


Nhà tài trợ và đối tác