Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới nhận thức, thái độ, thực hành về văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp năm 2018

 • Mã bài báo : SKPT_18_039
 • Ngày xuất bản : 10/11/2018
 • Số trang : 47-55
 • Tác giả : Ngô Thị Ngọc Trinh
 • Lượt xem : ( 371 )

Danh sách tác giả (*)

 • Ngô Thị Ngọc Trinh 1 - Trung tâm Y tế huyện Lai Vung, Đồng Tháp
 • Hoàng Khánh Chi 1 - Trường Đại học Y tế công cộng

Mục tiêu: mô tả nhận thức, thái độ, thực hành về văn hóa an toàn người bệnh (VHATNB) và xác định một số yếu tố ảnh hưởng tới VHATNB tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp năm 2018.

Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng phương pháp kết hợp định lượng và định tính. Thời gian thực hiện từ tháng 3-6/2018 tại TTYT huyện Lai Vung. Bộ câu hỏi của tổ chức Nghiên cứu chất lượng và sức khỏe Hoa Kỳ (AHRQ) đo lường 12 lĩnh vực về VHATNB được sử dụng để thu thập số liệu định lượng từ 142 nhân viên y tế (NVYT); Các hướng dẫn bán cấu trúc được sử dụng để thu thập số liệu định tính từ 07 cuộc phỏng vấn sâu (PVS) và 02 cuộc thảo luận nhóm (TLN).

Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng tích cực của NVYT thấp nhất là 41% với hành xử không buộc tội khi có sai sót và cao nhất là 95% với làm việc nhóm trong khoa. Kết quả PVS và TLN cho thấy vấn đề về hệ thống và quản lý, NVYT và người bệnh là những yếu tố có những ảnh hưởng quan trọng tới VHATNB.

Kết luận: VHATNB cần phải được nhấn mạnh trong mọi quy định và hoạt động của TTYT. Nội dung đào tạo về ATNB phải được đưa vào chương trình đào tạo hằng năm cho các nhân viên của TTYT. TTYT cần thúc đẩy thực hiện cơ chế “giám sát chủ động về ATNB” với sự tham gia của tất cả NVYT. Vấn đề hành xử không buộc tội đối với các sự cố cần được xem như nguyên tắc hàng đầu khi xử lý sự cố nhằm khuyến khích NVYT báo cáo sự cố từ đó nhằm cải thiện chất lượng và đảm bảo ATNB.
 

 • Chủ đề : Quản lý bệnh viện
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Nghành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Ngô Thị Ngọc Trinh
 • Email : mhm9dtntnt@studenthuph.edu.vn
 • Địa chỉ : Trung tâm Y tế huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác