TS. Lê Thị Hải Hà

Chức danh và vị trí công tác:

 • Thạc sĩ Xã hội học, Tiến sỹ Y tế công cộng
 • Giảng viên Bộ môn Xã hội học Sức khoẻ, Khoa các Khoa học Xã hội, Hành vi, và Giáo dục sức khoẻ

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

 • Phương pháp nghiên cứu định tính
 • Phương pháp nghiên cứu kết hợp
 • Xã hội học
 • Nhân học
 • Chủ đề nghiên cứu: Bắt nạt học đường và Bắt nạt qua mạng, Chất lượng cuộc sống, Dân tộc thiểu số, HIV/AIDS, Người già, Sức khoẻ tâm thần, Sức khoẻ Vị thành niên

Xuất bản khoa học quốc tế: 

 • Huong, N. T., Ha, L. T. H., & Tien, T. Q. (2017). Determinants of health-related quality of life among elderly: Evidence from Chi Linh Town, Vietnam. Asia Pacific Journal of Public Health. DOI: 1010539517704041
 • Le, H. T. H., Dunne, M. P., Campbell, M. A., Gatton, M. L., & Nguyen, H. T., & Tran, N. T. (2017) “Temporal patterns and predictors of bullying roles among adolescents in Vietnam: a school-based cohort study”. Journal of Psychology, Health and Medicine. 107-121.
 • Le, H. T. H., Nguyen, H. T., Campbell, M. A., Gatton, M. L., Tran, N. T., & Dunne, M. P. (2016). Longitudinal associations between bullying and mental health among adolescents in Vietnam. International Journal of Public Health, 1–11. DOI: 10.1007/s00038-016-0915-8
 • Dunne, M., Pham, T. B., Le, H. H. T., & Sun, J. (2016). 16. Bullying and educational stress in schools in East Asia. Ending the torment: Tackling bullying from the schoolyard to cyberspace, pp.131–143. New York: United Nations Publications. DOI: 10.1080/13548506.2016.1271953
 • Huong, N. T., Ha, L. T. H., Chi, N. T. Q., Hill, P. S., & Walton, T.S. (2012). Exploring quality of life among the elderly in Hai Duong province, Vietnam: a rural–urban dialogue. Global health action, 5(1), 18874.

Xuất bản khoa học trong nước: 

 • Lê Thị Hải Hà, Nguyễn Thanh Hương, Trương Quang Tiến, Marilyn A. Campbell, Michelle L. Gatton, Michael P. Dunne. Giá trị và độ tin cậy của thang đo bị bắt nạt học đường và qua mạng: Kết quả nghiên cứu với học sinh đô thị Hà Nội và Hải, Tạp chí Y tế công cộng Việt Nam, Số 40/2016, trang 198-204.
 • Nguyen Thai Quynh Chi, Le Thi Hai Ha, Megan Jennaway, Zoe Dawkins “Cultural Consideration in Community’s Perspective of Applying Verbal Autopsy”. Hue University Journal of Science, No 61, pp 21-29, 2010 (Published in English).
 • Lê Thị Hải Hà, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Trang Nhung. Áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng trong xây dựng và chuẩn hóa công cụ đo lường chất lượng cuộc sống Người cao tuổi ở Việt Nam. Tạp chí Xã hội học, số 2/2012
 • Lê Thị Hải Hà, Nguyễn Thái Quỳnh Chi, Nguyễn Hoàng Phương. Những rào cản trong việc khai báo tử vong tại cộng đồng. Tạp chí Nghiên cứu Y học. Tập 68, Số 3/2010.
 • Lê Thị Hải Hà, Nguyễn Thái Quỳnh Chi, Nguyễn Hoàng Phương. Quan niệm về chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Tạp chí Nghiên cứu Y học. Tập 68, Số 3/2010.
 • Nguyễn Thanh Hương, Lê Thị Hải Hà, Nguyễn Thái Quỳnh Chi, Nguyễn Trang Nhung (2009) Bước đầu đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của bộ công cụ đo lường chất lượng cuộc sống người cao tuổi ở Việt Nam. Số 9/2009.

Danh mục các bài trình bày hội thảo quốc tế:

 • Le, H. T. H., Dunne, M. P., Campbell, M. A., Gatton, M. L., & Nguyen, H. T. “Determinants of bullying experience in Vietnam: Implications for policy and practice”, oral presentation at the meeting organised by Know Violence and WHO, London, United Kingdom, 2015.
 • Le, H. T. H., Dunne, M. P., Campbell, M. A., Gatton, M. L., & Nguyen, H. T. “Determinant of stability or change in bullying roles among adolescents in Vietnam”, oral presentation at the National Centre Against Bullying Conference, 28–29 July, 2016, Melbourne, Australia.
 • Le, H. T. H., Dunne, M. P., Campbell, M. A., Gatton, M. L., & Nguyen, H. T. “The impact of stability or change in bullying roles on mental health of adolescents in Vietnam”, oral presentation at the conference of the Student Wellbeing and Prevention of Violence Research Centre (SWAP’v), Flinders University, 13–15 July, 2016, Adelaide, Australia.
 • Le Thi Hai Ha, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Thai Quynh Chi, La Manh Cuong. Perception of elderly people’s quality of life in Vietnam. Poster presentation. 12th World Congress on Public Health, 27.4-1.5, 2009, Istabul, Turkey.

Nhà tài trợ và đối tác