TS. Phạm Tiến Nam

Chức danh và vị trí công tác

  • Tiến sỹ
  • Phụ trách Bộ môn Công tác xã hội

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu

  • Công tác xã hội trong y tế
  • Phương pháp nghiên cứu trong công tác xã hội

Danh mục các xuất bản quốc tế:

  • Pham Tien Nam, Oscar Ferrer. Social Enterprise and Development Management: A Socialist Partnership between State and Non-State Duty-bearers and Social Service Providers in Vietnam. Philippine Journal of Public Administration. 2014. Volume LVIII, Number 2, page 158. ISSN: 977-0031-7675-2

Danh mục các xuất bản trong nước: 

  • Phạm Tiến Nam. Nhu cầu hoạt động công tác xã hội với quản lý thảm họa tại cộng đồng của người dân tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí tâm lý học xã hội. Số 5, 2016 (78). ISSN: 0866-8019.
  • Phạm Tiến Nam, Đào Thị Trang. Thực trạng nhận thức của người dân về ô nhiễm môi trường khu vực sông Nhuệ tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tạp chí tâm lý học xã hội. Số 10, 2016 (91). ISSN: 0866-8019.
  • Phạm Tiến Nam. Sự cần thiết của việc đánh giá căng thẳng tâm lý cho trẻ em sau thảm họa từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh. Ký yếu Hội thảo Khoa học Quốc Tế với chủ đề “Công tác xã hội với phụ nữ và trẻ em: Kinh nghiệm của một số quốc gia”, 2016 (302), NXB Giáo Dục Việt Nam. ISBN: 978-604-0-09664-7.
  • Phạm Tiến Nam, Nguyễn Kim Oanh. Vai trò của nhân viên xã hội với bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm tại phòng Điều trị các rối loạn liên quan stress, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc Gia, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam – Thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển”, 2015 (402), NXB Lao động. ISBN: 978-601-59-5001-2.

Nhà tài trợ và đối tác