Factors associated with quality of life in outpatient with type 2 diabetes at Ha Dong General Hospital

 • Mã bài báo : SKPT_22_113
 • Ngày xuất bản : 28/04/2023
 • Số trang : 57-62
 • Tác giả : Nguyen Huu Thang
 • Lượt xem : ( 284 )

Danh sách tác giả (*)

 • Nguyen Huu Thang 1 - Hanoi Medical University
 • Nguyen Hoang Mai Anh 1 - Hanoi Medical University
 • Nguyen Xuan Thiem 2 - Ha Dong General Hospital

Objective: To describe some associated factors with the quality of life in outpatient with type 2 diabetes at Ha Dong General Hospital in 2020

Method: A cross-sectional study was conducted in 327 outpatient with type 2 diabetes at Ha Dong General Hospital, in 2020. This study used a Vietnamese version of the Asian Diabetes Quality of Life.

Results: Results showed a statistically significant difference (p<0.05) between the quality of life (QOL) and some factors such as gender, economic status, time to detect, treatment, and complications. Regarding mental health, there was a difference in age (p=0.028). The quality of life in patients with diabetes who had time to detect for under 5 years was lower than that of whose had time to detect for 5 years or more (p=0.000). The quality of health in patients in poor/near-poor households was significantly lower than that in the other (p=0.000).

Conclusion: Our findings can be evidence to assist public health policymakers and hospital managers develop strategies to improve patient QOL.

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0702SKPT22-113
 • Chủ đề : Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác