Health risk behaviors among Vietnamese students aged 13-18 in two districts in Ha Nam province and some associated factors

 • Mã bài báo : SKPT_23_015
 • Ngày xuất bản : 28/04/2023
 • Số trang : 84-91
 • Tác giả : Hoang Thi Hai Van
 • Lượt xem : ( 248 )

Danh sách tác giả (*)

 • Hoang Thi Hai Van 1 - School of Preventive Medicine and Public Health, Hanoi Medical University
 • Bui Thi Bich Phuong 1 - Hanoi Medical University
 • Nguyen Mai Quyen 2 - Hanoi Medical University
 • Tran Vu Thu Hang 3 - Hanoi Medical University
 • Trinh Thi Huyen Trang 4 - Hanoi Medical University

Objective: Risky health behaviors have an impact on physical and mental health. Data on health risk behaviors among students in Vietnam are limited. This study aims to describe and identify associated factors of health risk behaviors among Vietnamese students aged 13-18 in two districts in Ha Nam province.

Methods: We conducted a cross-sectional study among 600 students aged 13-18 in two districts in Ha Nam in July - 2022.

Results: There was 25.5% of participants had at least 1 health risk behavior. History of alcohol consumption was the most frequent of health risk behavior. There were 9 students had sexual intercourse. The final multi-variable logistics regression showed that students aged 14 years (aOR: 2.29, 95%CI: 1.28 – 4.20) or 16 years (aOR 7.02, 95%CI: 2.57 – 20.41) or 18 years (aOR5.58, 95%CI: 1.48 – 21.63) had a higher chance to have health risk behaviors than 13-years-old students. Female students (aOR: 0.51; 95%CI: 0.34 – 0.75) had lower rate of health risk behaviors than male students. We also found history of using tobacco (aOR: 15.7, 95%CI: 3.07 – 103.89) was associated with the history of having sex in participants.

Conclusions: The prevalence of health risk behaviors among Vietnamese students aged 13-18 in Ha Nam was quite high. There should be more prevention, activities and consultation for students aged 13-18 in Viet Nam.

 

 • DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0702SKPT23-015
 • Chủ đề : Mô hình sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, chất lượng cuộc sống
 • Loại bài báo : Nghiên cứu gốc
 • Chuyên nghành : Chuyên Ngành Y

File toàn văn

Chưa có mã code, vui lòng liên hệ để nhận mã theo số điện thoại : 0246 266 3024 - Email : jhds@huph.edu.vn

 • Thông tin liên hệ : Hoang Thi Hai Van
 • Email : hoangthihaivan@hmu.edu.vn
 • Địa chỉ : School of Preventive Medicine and Public Health, Hanoi Medical University

Bài báo liên quan

Nhà tài trợ và đối tác